ثبت مرکز خدمات اتومبیل جدید در استان سیستان و بلوچستان